Nordisk Polska sp. z o.o.

Al. Stanów Zjednoczonych 61A; 04-028 Warszawa
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział Gospodarczy KRS; nr KRS 0000249744
REGON 140388197; NIP: 107-00-03-056
KONTO: Bank Zachodni WBK 86 1090 1056 0000 0001 1169 6519
Kapitał‚ zakładowy: 36 730 000 PLN


Ochrona danych i pliki cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wszelkie dane osobowe przetwarzane przez Nordisk Polska Sp. z o.o. są odpowiednio przechowywane i zabezpieczone stosownie do wymogów prawa
i zakresu udzielonych zgód. Dane te są wykorzystywane są przede wszystkim do celów świadczenia usług i optymalizacji świadczonych Państwu usług oraz w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Niektóre dane transmisyjne (w szczególności adresy IP) są wykorzystywane do zbierania ogólnych informacji statystycznych (np. ilości połączeń z danym serwisem informacyjnym), demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane osobowe użytkowników podlegają szczególnej ochronie i są wykorzystane tylko w takim zakresie w jakim Państwo wyrazili zgodę.
Nordisk Polska Sp. z o.o. dokłada szczególnej staranności w celu ochrony prywatności oraz zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.
Nordisk Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 3, jako Administrator Danych przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania prywatności wszystkich osób, których dane osobowe są przetwarzane wewnątrz firmy. W związku z tym dokłada szczególnej staranności w stosowaniu najlepszych standardów i praktyk związanych z bezpieczeństwem tych danych. Dane osobowe zawarte w umowie, jak również inne zebrane przez nas dane osobowe naszych klientów i kontrahentów przetwarzamy zgodnie z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I DOSTĘP DO DANYCH

Nordisk Polska Sp. z o.o. traktuje w bardzo poważny sposób bezpieczeństwo serwerów i komputerów w sieci lokalnej. Stosowany poziom zabezpieczenia tych danych, jak i ryzyka z tym związane poddawane są okresowym przeglądom, ocenie i weryfikacji. Jeżeli zachodzi potrzeba to wprowadzamy dodatkowe mechanizmy kontrolno zabezpieczające podnoszące poziom ochrony Państwa danych - zarówno przechowywanych w naszych bazach (dodatkowe zabezpieczenia sieciowe, np. wyższej klasy firewall), jak i przesyłanych informacji pomiędzy Państwa stacjami
roboczymi (komputerami), a naszymi serwerami (np.: szyfrowanie danych protokołem SSL). W związku z faktem, iż Nordisk Polska Sp. z o.o. wykorzystuje najbardziej zaawansowaną techniką dostępu opartą o technologię CDMA opracowaną dla potrzeb łączności dla amerykańskich wojskowych służb wywiadowczych, usługi sieci bezprzewodowej Nordisk Polska Sp. z o.o. zapewniają najwyższy dostępny komercyjnie poziom poufności. Wykorzystanie zaawansowanej technologii dostępu powoduje iż dostęp do danych osobowych i danych stanowiących tajemnicę telekomunikacyjną w Nordisk posiada wielokrotnie mniej osób,
niż u innych operatorów telekomunikacyjnych o podobnej ilości abonentów i klientów usług co niewątpliwie poprawia poziom bezpieczeństwa danych osobowych. Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej poufności powierzanych nam danych. Zapewniamy o dołożeniu z naszej strony należytej staranności w celu ochrony informacji o naszych klientach i użytkownikach. W szczególności dbamy, aby informacje te nie dostały się w niepowołane ręce. Zapewniamy, że osoby zajmujące się obsługą klientów są przeszkolone pod kątem ochrony danych osobowych, a Państwa adresy e-mail są wykorzystywane jedynie w celu świadczenia Państwu usług, do kontaktu z Państwem w ramach rozwiązania przekazanych nam problemów
i optymalizacji oferowanych Państwu usług. Do celów marketingowych wykorzystywane będą jedynie dane osobowe tych osób, które wyraziły na to zgodę.Nordisk Polska Sp. z o.o. oświadcza, że nie sprzedaje, nie przekazuje i nie użycza zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną ich zgodą lub na życzenie użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, albo gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych osobowych.

Prawo weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych przez klientów i użytkowników
Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane w Nordisk Polska ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych. W szczególności każdej takiej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:

 • uzyskania wyczerpującej informacji, czy jej dane osobowe są przetwarzane w jednym ze zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Nordisk Polska Sp. z o.o .
 • uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze
 • uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych
 • uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie tajemnicy państwowej, służbowej lub zawodowej
 • uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane
 • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane
 • wniesienia, w uzasadnionych przypadkach wymienionych w ustawie, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych

PLIKI COOKIES

W celu lepszego dostosowania dostarczanej Państwu usług i szybszego dostarczania informacji, których Państwo poszukują, Nordisk Polska Sp. z o.o. używa tzw. cookies tj. informacji zapisywanych przez nasz serwer na komputerze użytkownika. Przy połączeniu się z komputera z serwisem, serwer odczytuje cookies przede wszystkim w celu oszczędzenia użytkownikowi czasu na wyszukiwanie informacji, którymi z największym prawdopodobieństwem będzie zainteresowany. Pliki cookies używane są także dla zapamiętywania na czas sesji danych statystycznych o ruchu użytkowników, używanych w szczególności, w celu optymalizacji doboru partnerów dostarczających usługi. Po zakończeniu sesji użytkownika jego dane na serwerze są usuwane bądź anonimizowane. Serwis www.nordiskpolska.pl nie zapisuje danych o użytkownikach w formie pozwalającej na jego identyfikację. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych stron informacji na stronie www.nordiskpolska.pl.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Chcesz otrzymać dodatkowe informacje?

 • Centrala

  biuro [at] nordiskpolska.pl
  tel. +48 22 376 40 40
  fax. +48 22 250 22 60

 • Obsługa klienta

  bok [at] nordiskpolska.pl
  tel. +48 22 376 40 00
  fax. +48 22 250 23 95

 • Program partnerski

  partnerzy [at] nordiskpolska.pl