Nordisk Polska sp. z o.o.

Al. Stanów Zjednoczonych 61A; 04-028 Warszawa
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział Gospodarczy KRS; nr KRS 0000249744
REGON 140388197; NIP: 107-00-03-056
nr rejestrowy BDO 000138317
KONTO: Bank Zachodni WBK 86 1090 1056 0000 0001 1169 6519
Kapitał‚ zakładowy: 36 730 000 PLN


Ochrona danych i pliki cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wszelkie dane osobowe przetwarzane przez Nordisk Polska Sp. z o.o. są odpowiednio przechowywane i zabezpieczone stosownie do wymogów prawa i zakresu udzielonych zgód. Dane te są wykorzystywane przede wszystkim do celów świadczenia usług i optymalizacji świadczonych Państwu usług oraz w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Niektóre dane transmisyjne (w szczególności adresy IP) są wykorzystywane do zbierania ogólnych informacji statystycznych (np. ilości połączeń z danym serwisem informacyjnym), demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane osobowe użytkowników podlegają szczególnej ochronie i są wykorzystane tylko w takim zakresie w jakim Państwo wyrazili zgodę.
Nordisk Polska Sp. z o.o. dokłada szczególnej staranności w celu ochrony prywatności oraz zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.

hover_ico.pngKto będzie przetwarzał dane osobowe i jak się z nim skontaktować

Nordisk Polska sp. z o. o. („Operator”), al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować:

 • telefonicznie do Działu Obsługi Klienta (tel. 223764000, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00),
 • pisemnie na adres:

  Nordisk Polska sp. z o.o.
  Dział Obsługi Klienta
  ul. Wojska Polskiego 3/H13
  39-300 Mielec

 • pocztą elektroniczną na adres bok [at] nordiskpolska.pl.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować:

 • pocztą elektroniczną na adres iod [at] nordiskpolska.pl,
 • pisemnie na adres siedziby administratora:

  Nordisk Polska sp. z o.o.
  Al. Stanów Zjednoczonych 61A
  04-028 Warszawa
  z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

hover_ico.pngCele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 • Podanie Danych Abonenta jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa podania Danych Abonenta uniemożliwia zawarcie umowy. Obowiązek podania imienia, nazwiska, PESEL lub nazwy, serii i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość, adresu zamieszkania i adresu korespondencyjnego jeżeli jest on inny niż adres miejsca zamieszkania wynika z ustawy z dnia 16.07.2004 Prawo telekomunikacyjne. Podanie Danych Kontaktowych nie jest warunkiem zawarcia umowy (brak danych kontaktowych nie pozwoli Operatorowi na kontakt telefoniczny lub mailowy).
 • Dane osobowe są przetwarzane, w tym profilowane, w celu:
  • podjęcia działań przed zawarciem umowy i w celu jej wykonania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Nordisk Polska sp. z o.o. lub strony trzeciej, takich jak: marketing, windykacja, wykrywanie i eliminowanie nieprawidłowości w procesie zawierania i wykonywania umowy, cele techniczne związane ze świadczeniem Usług oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym cele dowodowe, analityczne i statystyczne obejmujące także tworzenie modeli statystycznych - na podstawie art. 6 ust.1 lit f RODO lub
  • przetwarzane na podstawie zgody, wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
   a RODO.

hover_ico.pngKomu dane osobowe będą przekazywane

 • Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom logistycznym, IT, podmiotom świadczącym usługi posprzedażne i serwisowe, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, innym podwykonawcom
  w zakresie zawierania umów i obsługi klienta, naliczania opłat i obsługi płatności, marketingu, dochodzenia roszczeń, integratorom, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa, biurom informacji gospodarczej, instytucjom utworzonym na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29.08.1997 Prawo bankowe, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, podmiotom zajmującym się obrotem wierzytelnościami, spółkom z Grupy Cyfrowy Polsat, innym podmiotom wskazanym w treści zgody.
 • Dane osobowe mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a ich kopie można uzyskać na wniosek złożony w sposób wskazany w pkt „Kto będzie przetwarzał dane osobowe
  i jak się z nim skontaktować” powyżej.

hover_ico.pngJak długo dane osobowe będą przetwarzane

Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu lub w przypadku gdy nie doszło do jej zawarcia przez okres:

 • przewidziany dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także z przepisów podatkowych i rachunkowych,
 • przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych
  i karnych wymagających przetwarzania danych, a w przypadku zgody do czasu realizacji celu zgody lub jej odwołania,
  w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

hover_ico.pngJakie prawa przysługują w odniesieniu do danych osobowych

 • Przysługuje Pani/Panu prawo do sprostowania danych, dostępu do danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych administratorowi.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
 • W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody.
 • Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt „Kto będzie przetwarzał dane osobowe i jak się z nim skontaktować” powyżej.

hover_ico.pngGdzie można złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

hover_ico.pngZautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych

 • W trakcie wykonywania umowy, w celu zwalczania działań stanowiących naruszenie umowy podejmowane są zautomatyzowane decyzje skutkujące zablokowaniem możliwości korzystania z usług telekomunikacyjnych. Decyzje te są podejmowane w oparciu
  o analizę parametrów ruchu w sieci tj. rodzaj, wartość i kierunki połączeń, czas zestawienia i przyczyna rozłączenia połączeń oraz powstałych zobowiązań finansowych.
 • W trakcie wykonywania umowy, w przypadkach osiągnięcia lub przekroczenia określonych w umowie limitów (np. kwotowych, ilościowych, czasowych) następują automatycznie skutki określone w umowie (np. ograniczenie, zawieszenie lub zablokowanie możliwości korzystania z usług, wysłanie powiadomienia, żądanie wpłaty zaliczki).
 • W przypadkach określonych w pkt 13-14 ma Pani/Pan prawo do uzyskania interwencji przedstawiciela administratora, wyrażenia własnego stanowiska lub zakwestionowania podjętej decyzji poprzez złożenie wniosku w sposób wskazany w pkt 1 powyżej oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24.02.2014 w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej.

PLIKI COOKIES

W celu lepszego dostosowania dostarczanej Państwu usług i szybszego dostarczania informacji, których Państwo poszukują, Nordisk Polska Sp. z o.o. używa tzw. cookies tj. informacji zapisywanych przez nasz serwer na komputerze użytkownika. Przy połączeniu się z komputera z serwisem, serwer odczytuje cookies przede wszystkim w celu oszczędzenia użytkownikowi czasu na wyszukiwanie informacji, którymi z największym prawdopodobieństwem będzie zainteresowany. Pliki cookies używane są także dla zapamiętywania na czas sesji danych statystycznych o ruchu użytkowników, używanych w szczególności, w celu optymalizacji doboru partnerów dostarczających usługi. Po zakończeniu sesji użytkownika jego dane na serwerze są usuwane bądź anonimizowane. Serwis www.nordiskpolska.pl nie zapisuje danych o użytkownikach w formie pozwalającej na jego identyfikację. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych stron i informacji na stronie www.nordiskpolska.pl.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Chcesz otrzymać dodatkowe informacje?

 • Centrala

  biuro [at] nordiskpolska.pl
  tel. +48 22 376 40 40
  fax. +48 22 250 22 60

 • Dział obsługi klienta

  bok [at] nordiskpolska.pl
  tel. +48 22 376 40 00
  fax. +48 22 250 23 95
  Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach:
  9:00 – 17:00

 • Formularz kontaktowy